Jumpravas skolai – 45

 

Raksts MĀJAS LAPAI Jumpravas skolai 45 009 2020

     Pastāv uzskats, ka ceļam, kas neved uz templi, nav nozīmes. Vai tāpat nav ar ceļu, kas ved uz skolu? Kas pašreizējos apstākļos būtu lauku apdzīvota vieta bez skolas? Jumprava arī būs nozīmīga tikmēr, kamēr pastāvēs skola- skola, kur var izglītoties, skola, kuras tagadējai ēkai svinam 45 gadus, skola, kuras telpās ir vienīgā Jumpravas bibliotēka, kur ir Jumpravas vienīgā sporta zāle, ēdnīca...

      “Es nometos uz ceļgaliem ceļa galā, tāda ir mana starta stāja - es, ceļinieks, es - ceļotājs, cerības apmirdzētais,” raksta Ziedonis kādā no epifānijām. Lai dotos pasaulē un tur sev kaut ko iegūtu, ir jābūt izejas un arī atgriešanās ceļam, un vairumam tās ir katra mājas un skola.

   Pa celiņu, kas ved gar dīķi un pāri tiltiņam, iesim uz skolu, lai atcerētos pa mirklim no tās bērnības, jaunības un brieduma gadiem, jo, kā rakstījuši Jumpravas vidusskolas absolventi, “visi ceļi ved atpakaļ vietā, kur stāvēju, mācoties pasaules krustceles, vēja virzienus, putnus un cilvēkus, zemi un debesis”, jo plašā pasaule cilvēkam ir par lielu. Mums vajadzīga katram sava mazā, kurā realizējam vēlmi pēc kaut kā noturīga, stabila, droša. Tā pasaule, kuru veidojam paši un dēvējam to par mājām.”

 

      Skolu vēsture Jumpravā aizsākās 19.gs. vietā, ko sauc par Pūcēm. Līdz pat 1975. gadam jumpravieši mācās skolā, kas atradusies Krapes ceļa malā un dēvēta gan par Nikolaja, gan Valdemāra skolu, gan par Jumpravas 7-gadīgo vai 8-gadīgo skolu.

      1974. gada 7. septembrī notiek svinīga tagadējās skolas ēkas pamatakmens likšanas ceremonija. Iemūrēšanai skolas sienā nolasa vēsturisku dokumentu- veltījumu nākamajām paaudzēm, 21. gadsimta 70 –to gadu skolēniem. Lūk, dažas rindas no vēstījuma: „ Sveika, tālā nākamības audze! Mēs no Daugavas krastiem, Spīdolas dailes apmirdzēti un Lāčplēša spēka rūdīti, runājam ar Tevi, Tu tālā, laimīgā cilts!” Veltījums ievietots māla vāzē kopā ar relikvijām: tā gada mācību programmām, plāniem, skolotāju un skolēnu sarakstiem, fotogrāfijām un citām laika liecībām. Tas nozīmē, ka skolai vēl vismaz 50 gadu būs pastāvēt, lai arī iemūrētais teksts skanēs svešādi.

07091974 gatavošanās kapsulas iemūrēšanai Jumpravas skolas siena

Gatavošanās kapsulas iemūrēšanai Jumpravas skolas ēkas sienā, 07.09.1974

01041975 Jumpravas skolas celtniecība

Jumpravas skolas būvniecība, 01.04.1975.

      Kā apsolīts, 1975. gada 1. septembrī Jumpravas astoņgadīgā skola Rītupītes abos krastos sāk savu darbību skolas direktora Gunāra Feldberga un mācību pārzines Hertas Rudzītes vadībā. No pirmās skolas dienas jaunajā ēkā strādāja skolotāji - Lidija Griķe, Irēna Stāmure, Aija Jansone, Vija Leikuma, Silvija Stare, Silvija Eriņa, Liāna Krieviņa.

31081975 Jumpravas skolas tīrīšana pirms a tversanas

Jumpravas skolas tīrīšanas darbi pirms atvēršanas, 1975.gada augusts.

      Skolas bērnības gadi raksturīgi ar to, ka viss notiek pirmoreiz. Ar aizrautību un milzu enerģiju to akumulē skolas pirmais direktors Gunārs Feldbergs. Darbu uzsāk 6-gadīgo klase - eksperiments pedagoģijā, to vada skolotāja Aija Jansone pedagoģijas zinātnieču A. Karules un I. Albrehtas vadībā. Skola specializējas volejbolā skolotāja Valda Skudras, vēlāk Jāņa Pamiljana vadībā. Te bumbu pirmoreiz bloķē un servē vēlāk izcili sportisti: Jānis Bērziņš, Uldis Puriņš, Juris Skudra, Tomass Kalniņš, Kristaps Dārgais (basketbolists). 2008. gadā mūsējie volejbolā izcīna 1. vietu valstī starp vidusskolām.

      Timuriešu kustība, pionieru līnijas, tūrisma un novadpētniecības bums, ārstniecības augu vākšanas nometne “Brīnumzālīte”, orientēšanās sacensības skolotājas Irēnas Stāmures vadībā. Koku un puķu stādīšanas trakums, kā rezultātā Jumprava top par zaļu un sakoptu ciematu.

No 1981. gada aizsākas Skolotāju dienas tradīcija, kad vecāko klašu skolēni kļūst par skolotājiem, bet skolotāji iejūtas skolēnu lomā. Ir ierindas skates, operācija “Ozolzīle”, kartupeļu un burkānu talkas p/s “Ogre”, ziemas prieki Gaiziņkalnā.

     1984. gadā skolā mācījās 376 skolēni, un 1983. gadā bija sācies ceļš uz vidusskolu.

Tad nāk trakie pusaudžu gadi, kad mainās vadība, strādā direktori Arnolds Ganulēvičs, Juris Saratovs, mācību pārzines Ineta Jurgensone, Irēna Stāmure.

      No 1992./1993. mācību gada skolēniem dota iespēja izvēlēties 12 mācību priekšmetus un padziļināt zināšanas profilkursos. Notiek „Apaļā” galda diskusijas ar vidusskolēniem. No 1995. gada iznāk skolas avīze “Rītupīte” Vija Leikumas vadībā. Skan skolas radio. Ir pašu veidota un vadīta diskotēka. Vides izglītībā un izpētē notiek sadarbība ar Bērnu vides skolu, LU Ekoloģijas centru.

      1988. gadā dzimusī Žetonu vakara tradīcija ar iestudētu teātra izrādi ir dzīva līdz vidusskolas pēdējam, 2018., gadam. Vidusskolas gados ir tapušas 30 izrādes, kas absolventiem un klašu audzinātājiem ir spilgtas atmiņas gandrīz kā skolai ar teātra novirzienu.

      Skolas brieduma gados vadību pārņem direktors Jānis Leidums un ilggadīgā mācību pārzine Guna Jansone. Atkal, tāpat kā vidusskolas pirmajos gados, var iegūt B un C kategorijas šoferu tiesības. Darbojas jaunsargu kustība, pirmās palīdzības sniegšanas komandas plūc laurus republikas sacensībās, piedalās pat starptautiskās sacensībās. Par to paldies medmāsai Rutai Liepiņai.

      Skolas 2., 3. desmitgade jāatceras ar olimpiāžu birumu un godalgotām vietām rajonā un valstī. Aizsākas tradīcija godināt olimpiāžu dalībniekus viņiem veltītā pasākumā ar svētku torti un atzinības rakstiem.

      2005. gada salidojumā aicinājām ziedot skolas vēsturiskā karoga atjaunošanai. Karoga projektu 1938. gadā izstrādāja jumpravietis, tēlnieks Pēteris Banders. Karoga metu un devīzi “Darbs ceļ gaismā un saulē” 1939. gada 6. jūnijā apstiprināja toreizējais izglītības ministrs Jūlijs Auškāps. 2008. gada 1. septembrī atjaunotais skolas karogs tika iesvētīts.

      4. desmitgade vēl turpinās. Ir nospēlēta pēdējā Žetonu vakara izrāde, mainīts skolas statuss. 2 gadus skola aicināta piedalīties Draudzīgā aicinājuma fonda rīkotajā pasākumā, kur skolu reitingā pēc vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultātiem esam bijuši lauku vidusskolu desmitniekā. Saņemti apbalvojumi par izciliem sasniegumiem vēstures mācīšanā (skolotāja Ina Mārcēna) un angļu valodā (skolotāja Mirdza Kukule).

      Skolas bijušais direktors Jānis Leidums: „Vēlu skolotājiem daudz spēka, pacietības un ieinteresētības savā darbā! Skolēniem – katru dienu apgūt ko jaunu, būt aktīviem, radošiem, neatlaidīgiem un zinātkāriem, apjaust to, ka šodien veidojat savu nākotni! Veiksmi visiem!”

      Skolotāja un mācību pārzine Guna Jansone nodod stafeti nākamajai paaudzei: „Jumpravas skola ir dzīva un mūžam mainīga. To būvē un rada skolēni, skolotāji un sabiedrība. Šeit ir vieta, kur gaida un atbalsta, kur māca un mācās. Skolu veido tradīcijas un ceļš daudzu cilvēku mūža garumā. Skola ir sevis un savas vietas apzināšanās laiks. Skola domā, dara un rada. Skolas misija ir izaudzēt spārnus cilvēkbērnam, kas dodas tālāk pasaulē un piepilda savus sapņus. Manai, tavai, mūsu skolai novēlu zinātkārus, piedzīvojumus alkstošus skolēnus, radošus un draudzīgus skolotājus! Lai šodien un nākotnē skolēni par savu skolu teiktu tāpat kā bijušie absolventi: „Kad es nāku uz skolu, es redzu, kā tu, skola, mirdzi jau pa gabalu. Pirmajā septembrī tu pulcini bērnus kā vista savus cālēnus zem spārna. Zini, es esmu lepna par tevi.”

      Divus gadus skola atkal ir Jumpravas pamatskola. Skolas direktore – Dace Kļava, mācību pārzine - Diāna Grāviņa. Direktore skolas jubilejā novēl skolai pastāvēt kā pamatskolai, kurā ir mērķtiecīgi, zinātkāri skolēni, smaidīgi skolotāji, pozitīvi noskaņoti vecāki, lai skolai ir Saules mūžs.

Jumpravas pamatskolas kolektīvs 03092018

Jumpravas pamatskolas kolektīvs, 03.09.2018.. Uzsākts pirmais mācību gads pamatskolas statusā.

DSC 0237

Jumpravas pamatskolas skolotāji 2020.gada 01. oktobrī

      Tradīcijas turpināmas, skolas salidojumā nākamgad, 2021.gada oktobrī, gaidīsim katru absolventu, jo svarīgs un mīlēts ir katrs, tāpēc neizcēlām un nesaucām vārdā šobrīd nevienu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Benita Jaunzeme

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravasvsk@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Lielvārdes novads 

LV-5022

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236