Pieejamības rīki

Skolas vēsture

Skola celta pēc individuāla projekta: mācību korpuss ar gaišajiem, saulainajiem un labiekārtotajiem kabinetiem, plašajiem gaiteņiem, ērtu ēdnīcu, bibliotēku un vajadzīgajām saimniecības ēkām atroda Ritupītes kreisajā krastā. Sporta zāle, garderobe un autoapmācības kabinets atrodas Rītupītes labajā krastā. Bet  tos abus virs upītes otrā stāva augstumā savieno aktu zāle un gaitenis, lejā romantisks tiltiņš, pa kuru skolēni, skolotāji un viesi ierodas skolā, kuras norāde ir metālā veidots māksliniecisks kalums – uzraksts „Jumpravas vidusskola”. Durvis ir atvērtas. Ieskatīsimies pa tām! Bet vispirms atsauksim atmiņā laiku, kā skola tapa.

Skolas zinību ceļš līdz Jumpravas vidusskolai:

  • 1745.gads – Daugavas skola,
  • 1882.gads – Nikolaja I pakāpes pamatskola,
  • 1924.gads – Jumpravas Valdemāra sešklasīgā pamatskola,
  • 1948.gads – Jumpravas septiņgadīgā skola,
  • 1963.gads – Jumpravas astoņgadīgā skola.

 

Jvsk veesture41974.gada septembrī notika Jumpravas vidusskolas pamatakmens likšanas ceremonija. Uz šo atklāšanu bija atnākuši ciema ļaudis. Izskanēja daudzi laba vēlējumi, un veltījuma lapas  kopā ar citām skolas relikvijām iegula māla vāzē. 

 

Sarkanu ķieģeļu mūrī šī vāze veselu gadsimtu glabās skolēnu stāstījumu par cilvēkiem, ar kuru palīdzību tapa skaistā gaismas pils.

1975.gada rudenī Ritupītes krastā durvis ver Jumpravas astoņgadīga skola ar 480 skolēnu vietām, mācības uzsāk 98 skolēni un 18 skolotāji. 

No 1975. Līdz 1986.gadam skolas direktors ir G.Fedbergs, mācību pārzine H.Rudzīte. Par pionieru vadītājām šajā laikā strādā I.Stāmure, Sk.Andževa, L.Kalniņa, L.Goba (Feldberga), Dz.Ābola, L.Pakere, D.Vilciņa, L.Sproģe.Jvsk veesture5

Jaunajā skolā ir 21 mācību kabinets. 1975./76.mācību gadā mācības uzsāk arī sešgadīgie skolēni, viņu klasi nosauc par eksperimentālo sagatavošanas klasi. Un jau pēc pirmā pusgada izteikta atziņa – bērni attīstās labi, zināšanas stabilas, skolā viņiem patīk un ir interesanti.

Katrs jauns mācību gads iezīmējas ar jaunām aktivitātēm skolas dzīvē.

1976./77. mācību gadā skolēni iesaistās timuriešu kustībā, notiek mācību priekšmetu olimpiādes.

1977./78. mācību gadā skolā tiek rīkoti dažādi ārpusklases pasākumi, konkursi, skolēni iedēsta bērzu birztaliņu.

1978./79. mācību gadā Jumpravas skolēni var apgūt volejbola specialitāti. Regulāri notiek sacensības. Jau no 1977.gada ar bērniem strādā pieredzes bagāts volejbola treneris Valdis Skudra. Šajā laikā Jumpravai ar citām skolām veidojas sportiski draudzīgas attiecības.

1980./81. mācību gadā skolā mācās 213 skolēni, darbojas vairāki pulciņi, tiek organizēta „Skolotāju diena”, „Kartupeļu balle”, valodu nedēļa. Tiek uzlabota skolas materiālā bāze – kabinetos uzstāda televizorus, radio, magnetofonus, diaprojektorus un kinoprojektorus.

1981./82. mācību gadā skolā atestēti 17 mācību kabineti, strādā 18 skolotāji ar augstāko izglītību.

1983.gadā tiek atklāta pirmā vidusskolas klase desmit (vēlāk 12) skolēnu sastāvā. Jumpravas astoņgadīgā skola tika oficiāli atzīta par vidusskolu. 

1984./85. mācību gadā skolā mācās 376 skolēni. Krāsaināku skolas dzīvi padara plakātu un zīmējumu konkursi, pašgatavotu suvenīru tirdziņš, ierindas skate, dažādas viktorīnas un orientēšanās sacensības Irēnas Stāmures vadībā. 

1985./86. mācību gadā Jumpravas vidusskolā uzsāk jauno vidusskolēnu iesvētīšanas tradīciju. Vasarā skolotājas Silvijas Stares 11 audzēkņi saņem Jumpravas vidusskolas absolvēšanas atestātus. Atestātos ir atzīme volejbola specializācijā un B, C klases šoferu tiesības. 

1986./87. mācību gadā skolas direktors A.Ganulevičs, mācību pārzine I.Jurgensone. Vidusskolēni izveido savu diskotēku.

1987./88. mācību gadā līdz ar trešās atmoda sākumu sākas sarežģīts laiks izglītības sistemā un skolā, kad vecais tiek noliegts, bet jaunais vēl nav izveidots. 1988.gada pavasarī mūsu skolā dzimst jauna tradīcija – „Žetonu vakara” izrādes iestudēsana.

No 1989. līdz 1998.gadam par skolas dirtektoru strādā J.Saratovs, mācību pārzines ir  I.Jurgensone, I.Stāmure.

1990./91. mācību gadā skolēni aktīvi un ar panākumiem piedalās rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolā uzsāk jaunu tradīciju- mācību olimpiāžu uzvarētāji un dalībnieki tiekas ar interesantiem cilvēkiem,  skolas absolventiem un pedalās sarunās un diskusijās par izglītības nozīmi, rakstura audzināšanu.

1991./92. mācību gadā skolas mācību darbā ienāk jaunas vēsmas. Par kritēriju izglītības sistēmā tiek izvirzīta demokrātiska pieeja mācību procesam. Tiek īstenoti jauni priekšmetu standarti. Skolēniem vidusskolā piedāvā izvēles priekšmetu profilkursus. 4.klases skolēniem tiek ieviesta jauna tradīcija „Atvadas no sākumskolas”.

1992./93. mācību gadā skolotāji ceļ profesionālo kvalifikāciju, zināšanas regulāri papildinot dažādos kursos un semināros.

         Sākot ar 1999.gadu Jumpravas vidusskolu vada direktors J.Leidums, mācību pārzine ir G.Jansone, direktora vietniece ārpusklases darbā L.Griķe, no 2005.gada direktora vietniece ārpusklases darbā K.Daugule.

 

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236