Pieejamības rīki

Vispārīgā informācija

Jumpravas pamatskola ir pašvaldības dibināta un Ogres novada pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde.
Jumpravas pamatskolai 2022. gada rudenī apritēja 47 gadi! No 1983. gada līdz 2018.gadam šeit varēja apgūt arī vidējo izglītību, skola nesa Jumpravas vidusskolas vārdu. Šajā laika posmā notikuši 33 vidusskolas izlaidumi.
2018.gada vasarā skola tika apvienota ar pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš” un šobrīd darbojas kā pamatskola ar četrām pirmsskolas grupām, kas nodrošina labu pēctecību, bērniem uzsākot mācības 1.klasē.

Jumpravas pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

• vispārējās pirmsskolas izglītības programma, izglītības programmas kods: 01011111;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods: 01015511;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods: 01015611;
• vispārējās pamatizglītības programma (1. – 9. klase), izglītības programmas kods: 21011111;
• vispārējās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klase), izglītības programmas kods: 21015611.
 
2022./2023.mācību gadā skolā strādā 37 pedagogi, tajā skaitā 11 pirmsskolas pedagogi. Skolā 1.-9.klasē mācās 119 skolēni un četrās pirmsskolas grupās pirmās prasmes un zinības apgūst 76 audzēkņi. Pirmsskolas grupas atrodas atsevišķā ēkā, Skolas ielā 4, mazajiem izglītojamajiem piemērotās telpās un vidē.

Mācības pēc iespējas tiek organizētas ārpus skolas telpām: sporta nodarbības gada siltajā laikā notiek skolas sporta laukumā, pārējā laikā – lielajā, rūpīgi koptajā sporta zālē. Skolēni un pirmsskolas audzēkņi pastāvīgi dodas ārpus izglītības iestādes telpām, lai mācību saturu apgūtu dabā un dažādas norises vērotu reālajā vidē. Mācību stundās un nodarbībās klašu telpās un pirmsskolas grupās izglītojamajiem tiek sniegta iespēja eksperimentēt un veikt dažādus laboratorijas un izpētes darbus.

Dalība Erasmu+ projektos:

No 2020.gada skola uzsākusi aktīvu dalību Erasmus+ programmā. Uzsākta dalība piecos starptautiskos projektos, kuru ietvaros skolēniem, skolas un pirmsskolas pedagogiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz tādām valstīm kā Turcija, Rumānija, Polija, Francija, Spānija, Ungārija, Grieķija, Itālija.

Interešu izglītība

Skolēniem ik gadu tiek nodrošinātas dažādas interešu izglītības nodarbības, ir iespēja papildināt savas zināšanas datorikas jomā, apgūt vizuāli plastiskās mākslas un kokapstrādes pamatus, dziedāt skolas 1.-4.klašu korī, kā arī skolas 2.-4.klases un 5.-9.klases ansambļos. Skolas ansambļi skolotājas Ingūna Lasmanes vadībā vairākus gadus startējuši vokālās mūzikas konkursā “Balsis” guvuši labus panākumus, nopelnīti I un II pakāpes diplomi, izvirzīti arī dalībai nākamajā konkursa kārtā.
4.klases skolēniem un citiem interesentiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja apmeklēt Velo pulciņu, kura noslēgumā tiek kārtots eksāmens velosipēda tiesību iegūšanai, līdz ar to tiek iegūtas pirmās nozīmīgās ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
Jumpravas pamatskola dabai tuvā un uz sadarbību vērstā vidē palīdz veidoties atvērtai, motivētai, izziņas pilnai personībai, kas pati prot mācīties.

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt